sút 30.000 cho deals trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt2 J3843
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt3 I3440
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt4 P6186
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt5 D1471
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt6 G2460
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt7 R7754
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt7 O6680
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt10 V8326
*
alaskadeepseafishoilomega369 ttt1 B0188