Để nói giờ Anh chuẩn như người bản xứ yên cầu bạn cần thành thạo phần nhiều quy tắc nhận trọng âm. Trọng âm là gì? nguyên nhân phải dấn trọng âm? gồm bao nhiêu quy tắc thừa nhận trọng âm? Đây hẳn là các thắc mắc mà rất nhiều người thắc mắc. Hãy nhằm mercurytravel.com.vn giúp bạn hiểu rõ với “nằm lòng” quy tắc thừa nhận trọng âm nhé!

Trọng âm là gì?

Trọng âm giờ Anh là phần lớn âm huyết được dấn mạnh, gọi to cùng rõ hơn các âm khác trong từ. Trọng âm góp từ với câu khi phát âm gồm ngữ điệu rõ ràng. Vào từ điển, trọng âm rơi vào tình thế âm tiết như thế nào thì trước âm tiết đó sẽ có được dấu phẩy.

Bạn đang xem: Các quy tắc trọng âm

*
Trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

Vì sao phải học và ghi nhớ những quy tắc trọng âm?

Phát âm chuẩn và có ngữ điệu tự nhiên

Những người bản xứ lúc nói thường nhận trọng âm rất tự nhiên và bạn cảm thấy yêu thích với điều đó. Ngữ điệu tăng lên và giảm xuống của từ giỏi câu hết sức bắt tai buộc phải không?

Vì thế, việc nói gồm trọng âm khiến cho bạn nói giờ Anh chuẩn và không khác gì người bản xứ.

Phân biệt được các từ tất cả phát âm giống như nhau

Trong giờ Anh có không ít từ tuy biện pháp viết và phát âm như là nhau nhưng lại lại có nghĩa không giống nhau. Sự khác biệt đó là vì âm ngày tiết được thừa nhận trọng âm vào từ. 

Vì thế, câu hỏi nắm chắc các quy tắc dìm trọng âm giúp bạn phân biệt được gần như từ rất dễ gây nhầm lẫn. Điều này cực kỳ quan trọng đối với các bài xích Listening, vì bạn ra đề hoàn toàn có thể phát âm gần như từ vậy nên để kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn. 

Tránh đầy đủ hiểu nhầm ko đáng tất cả trong giao tiếp

Có rất nhiều từ phân phát âm giống nhau cơ mà trọng âm lại không giống nhau nên việc biết phương pháp nhấn trọng âm cơ phiên bản sẽ giúp đỡ bạn hiểu cũng như truyền đạt đúng ý lúc giao tiếp. 

Quy tắc giữa trung tâm cơ bạn dạng trong giờ Anh

Quy tắc 1: Động từ bao gồm 2 âm máu → trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết vật dụng 2.

Ex: begin /bɪˈɡɪn/, agree /əˈɡriː/, forgive /fəˈɡɪv/, invite /ɪnˈvaɪt/, …

Trường hòa hợp ngoại lệ: enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, mở cửa /ˈəʊ.pən/, answer /ˈɑːn.sər/, offer /ˈɒf.ər/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…

Quy tắc 2: Danh từ có 2 âm tiết → trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị nhất.

Ex: father /ˈfɑː.ðər/, table /ˈteɪ.bəl/, sister /ˈsɪs.tər/, office /ˈɒf.ɪs/, mountain /ˈmaʊn.tɪn/,…

Trường vừa lòng ngoại lệ: advice /ədˈvaɪs/, hotel /həʊˈtel/, mistake /mɪˈsteɪk/, machine /məˈʃiːn/,…

Chú ý: một trong những từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau khi từ các loại khác nhau.

Ex: Desert, record, sẽ có được trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đầu tiên nếu là danh từ: desert /ˈdez.ət/, record /ˈrek.ɔːd/. Còn khi là rượu cồn từ thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy 2: desert /dɪˈzɜːt/, record /rɪˈkɔːd/…

*
nắm vững quy tắc trọng âm trong giờ đồng hồ Anh để giao tiếp tự nhiênQuy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết → trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thiết bị nhất.

Ex: busy /ˈbɪz.i/, careful /ˈkeə.fəl/, lucky /ˈlʌk.i/, happy /ˈhæp.i/, healthy /ˈhel.θi/,…

Trường thích hợp ngoại lệ: amazed /əˈmeɪzd/, alone /əˈləʊn/,…

Quy tắc 4: Động tự ghép → trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm 2.

Ex: become /bɪˈkʌm/, overflow /, əʊ.vəˈfləʊ/, understand /, ʌn.dəˈstænd/,…

Quy tắc 5: Danh từ ghép → trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thứ nhất.

Ex: doorman /ˈdɔːrmən/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, …

Quy tắc 6: Trọng âm lâm vào chính những âm huyết sau: sist, cur, vert, self, test, tain, tract, vent.

Ex: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, herself /hɜːˈself/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 7: các từ xong xuôi bằng đuôi: what, where, how, …→ trọng âm chính nhấn vào âm tiết máy nhất.

Ex: anywhere/ˈen.i.weər/, somewhere/ˈsʌm.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/,…

Quy tắc 8: những từ 2 âm tiết ban đầu bằng A → trọng âm bấm vào âm tiết thiết bị 2.

Ex: about /əˈbaʊt/, above /əˈbʌv/, again /əˈɡen/, alone /əˈləʊn/, alike /əˈlaɪk/, ago /əˈɡəʊ/,…

Quy tắc 9: các từ tận cùng bởi đuôi: – ior, – ety, – ity, – ion ,– sion, – cial,– ically, – ious, –eous, – ian,, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, –ial, –ical, –ible, –uous, –ics, ium, – logy, – sophy,– graphy – ular, – ulum → trọng âm bấm vào âm máu ngay trước nó.

Xem thêm: Những Địa Chỉ Quán Ăn Súp Cua Ngon Ở Sài Gòn Nổi Tiếng Nhất, 5 Địa Chỉ Súp Cua Hút Khách Nhất Ở Sài Gòn

Ex: attraction /əˈtræk.ʃən/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/, decision /dɪˈsɪʒ.ən/, librarian /laɪˈbreə.ri.ən/, experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/, society /səˈsaɪ.ə.ti/, patient /ˈpeɪ.ʃənt/, popular /ˈpɒp.jə.lər/,…

Trường hợp ngoại lệ: arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/, lunatic /ˈluː.nə.tɪk/, arabic /ˈær.ə.bɪk/, politics /ˈpɒl.ə.tɪks/,…

Quy tắc 10: những từ hoàn thành bằng: – ate, –ty, – cy, –phy, –gy nếu như 2 âm tiết thì trọng âm bấm vào âm tiết đồ vật nhất. Giả dụ từ có 3 âm máu trở lên thì trọng âm bấm vào âm tiết sản phẩm công nghệ 3 tính từ cuối lên.

Ex: Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/, classmate /ˈklɑːs.meɪt/, regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/, giải pháp công nghệ /tekˈnɒl.ə.dʒi/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/, emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/, certainty /ˈsɜː.tən.ti/, photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/,…

Quy tắc 11: những từ tận cùng bởi đuôi: – ade, –oon , – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, – ain (chỉ cồn từ), –esque, –ever, – isque, –aire ,–mental, – self → trọng âm nhận ở chính những đuôi này.

Ex: lemonade /ˌlem.əˈneɪd/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/, Chinese /tʃaɪˈniːz/, pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/, typhoon /taɪˈfuːn/, environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/, whenever /wenˈev.ər/,…

Trường thích hợp ngoại lệ: committee /kəˈmɪt.i/, coffee /ˈkɒf.i/,…

Quy tắc 12: các từ chỉ con số nhấn trọng âm ở từ thời điểm cuối nếu chấm dứt bằng đuôi – teen với nhấn sinh sống từ thứ nhất nếu xong xuôi bằng đuôi – y.

Ex: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

Quy tắc 13: các tiền tố (prefix) cùng hậu tố không bao giờ mang trọng âm cùng thường nhấn mạnh vấn đề ở từ gốc.

– các tiền tố không làm biến đổi trọng âm chính của từ.

Ex: important /ɪmˈpɔː.tənt/ – unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/, perfect /ˈpɜː.felt/ – imperfect /ɪmˈpɜː.felt/, beauty /ˈbjuː.ti/ – beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, appear /əˈpɪər/ – disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/, teach /tiːtʃ/ – teacher /ˈtiː.tʃər/, crowded /ˈkraʊ.dɪd/ – overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/,…

Trường hòa hợp ngoại lệ: statement /ˈsteɪt.mənt/ – understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,…

– các hậu tố không làm đổi khác trọng âm của tự gốc.

Ex: ‘beauty/’beautiful, ‘lucky/luckiness, ‘teach/’teacher, at’tract/at’tractive,…

*
nguyên tắc trọng âm đối với từ gồm 3 âm tiếtQuy tắc 14: Từ bao gồm 3 âm tiết:

1. Động từ

– giả dụ âm tiết sản phẩm 3 bao gồm nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy 2.

Ex: encounter /iŋ’kauntə/, determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,…

– ví như âm tiết lắp thêm 3 là nguyên âm đôi hay xong xuôi bằng 2 phụ âm trở lên thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Ex: exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,…

2. Danh từ

– nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng nhất.

Ex: paradise /ˈpærədaɪs/, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədei/, resident /ˈrezɪdənt/…

– giả dụ âm tiết trước tiên chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết lắp thêm 2. 

Ex: computer /kəmˈpjuːtər/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/,…

3. Tính từ

– nếu âm tiết thứ nhất là /ə/ hay /i/ thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết đồ vật 2.

Ex: considerate /kənˈsɪd.ər.ət/, familiar /fəˈmɪl.i.ər/, …

– nếu như âm ngày tiết cuối là nguyên âm ngắn cùng âm tiết thứ 2 là nguyên âm lâu năm thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2.

Ex: annoying /əˈnɔɪɪŋ/, enormous /ɪˈnɔːməs/, …

Quy tắc 15: Trọng âm không rơi vào tình thế những âm yếu ớt như /ə/, /i/.

Ex: occur /əˈkɜːr/, computer /kəmˈpjuːtər/,…

Hy vọng qua bài viết về phép tắc trọng âm này để giúp bạn dành được phát âm tiếng Anh chuẩn, hay và tự nhiên như người phiên bản xứ. Chúc chúng ta thành công!