Đôi khi chúng ta chẳng rất cần phải dùng tự điển cơ mà vẫn đoán được tự trái nghĩa của một từ. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, mercurytravel.com.vn sẽ ra mắt các một số loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh, cách thêm chi phí tố để tạo thành tự trái nghĩa và tổng thích hợp 100 cặp tự trái nghĩa giờ Anh thịnh hành trong giao tiếp. Chúc bạn sớm thuần thục nhiều loại từ vựng này.

Bạn đang xem: Các tính từ trái nghĩa trong tiếng anh


*

A. Từ bỏ trái nghĩa giờ Anh - Antonyms

1. Định nghĩa

Antonyms - từ bỏ trái nghĩa đọc là số đông từ bao gồm tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Giống như rất các từ vựng trong ngôn ngữ tiếng Anh, "antonym " khởi nguồn từ tiếng Hy Lạp. Trong giờ đồng hồ Hy Lạp 'anti' mang nghĩa là đối lập, trong khi 'onym' có nghĩa là tên.

Khi ngôn từ tiếng Anh trở cần rất phức tạp, người ta có thể phản đối về hầu hết từ thực thụ có ý nghĩa đối lập. Với các ví dụ về những từ trái nghĩa được liệt kê dưới đây, mercurytravel.com.vn sẽ share với độc giả nhưng cách để tạo ra tự trái nghĩa cơ mà người phiên bản ngữ sử dụng.

2. Các loại từ bỏ trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh

Complementary Antonyms: Đây là phần nhiều từ trái nghĩa mà kết cấu của chúng không có điểm chung.

Xem thêm: Chao Đảo Trước Vẻ Đáng Yêu Của Những Thiên Thần Nhí Trung Quốc

→ Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

Relational Antonyms: mọi từ trái nghĩa loại này cũng như loại Complementary Antonyms, khác tại phần cả nhị từ buộc phải cùng tồn tại để sở hữu từ trái nghĩa với chúng.

→ Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

Graded Antonyms: nhóm từ trái nghĩa này mang ý nghĩa so sánh.

→ Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

3. Thêm chi phí tố để tạo thành thành trường đoản cú trái nghĩa

Thi thoảng, các bạn chẳng cần phải tìm tìm một từ không giống nghĩa. Chỉ dễ dàng là tạo ra từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố vào trước từ bỏ vựng đó.

Hãy xem một vài ví dụ như từ trái nghĩa được sinh sản thanh bằng phương pháp thêm tiền tố prefix dis-:

Agree → disagreeAppear → disappearBelief → disbeliefHonest → dishonest

Thêm chi phí tố prefix in- để tạo thành tự trái nghĩa sau:

Tolerant → intolerantDecent → indecentDiscreet → indiscreetExcusable → inexcusable

Các từ trái nghĩa thực hiện tiền tố prefix mis-:

Behave → misbehaveInterpret → misinterpretLead → misleadTrust → mistrust

Thêm tiền tố prefix un- để tạo những từ trái nghĩa:

Likely → unlikelyAble → unableFortunate → unfortunateForgiving → unforgiving

Từ trái nghĩa có thêm tiền tố prefix non-

Entity → nonentityConformist → nonconformistPayment → nonpaymentSense → nonsense

Tìm gọi thêm những chủ đề tiếng Anh thông dụng:

90 cấu trúc V_ing điển hình trong tiếng Anh tiếp xúc - mercurytravel.com.vn

9 ứng dụng học ngữ pháp tiếng Anh miễn chi phí cực hay trên điện thoại cảm ứng thông minh

Tổng thích hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh hay diễn tả về 'Đôi mắt' - mercurytravel.com.vn

B. Tổng thích hợp 100 cặp tự trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh phổ biến


*

Tổng đúng theo 100 cặp trường đoản cú trái nghĩa trong giờ Anh phổ biến

Above /ə’bʌv/ trên >Add /æd/ cộng, cung cấp >All /ɔ:l/ tất cả >Alive /əˈlaɪv/: sống >Alone /ə’loun/ cô quạnh >Asleep /əˈsliːp/ bi đát ngủ >Back /bæk/ phía đằng sau >Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp mắt >Before /bi’fɔ:/ trước >Begin /bi’gin/ bắt đầu >Big /big/ khổng lồ >Cool /ku:l/: lãnh đạm >Clean /kliːn/: sạch >Dark /dɑ:k/ về tối >Difficult /’difikəlt/ cạnh tranh >Dry /drai/ khô >East /i:st/ đông >Empty /’empti/ trống ko >Enter /’entə/ lối vào >Even /’i:vn/ chẵn >Early: sớm /ˈɝː.li/late >Fact /fækt/ thực sự >Fat – /fæt/ – thin >First /fə:st/ trước tiên >Get /get/ nhận được >Good: tốt /ɡʊd/ >High /hai/ cao >Hot: rét – /hɑːt/ >Happy: hạnh phúc – /ˈhæp.i/ >Inside /in’said/ trong >Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/: thú vị - chánJolly /’dʒɔli/ bỡn cợt >Know /nou/ biết >Leave /li:v/ rời đi >Left /left/ trái >Loud /laud/ rầm rĩ >Most /moust/ phần lớn >Modern /ˈmɑː.dɚn/: tiến bộ >Many /ˈmeni/ - few /fjuː/: những - ítNear /niə/ gần >New /nuː/ mới >North /nɔ:θ/ bắc >On /on/ nhảy >Open /’oupən/ mở >Over /’ouvə/ bên trên >Part /pa:t/ phần, thành phần >Play /plei/ đùa >Private /ˈpraɪvɪt/ riêng biệt tư, cá thể >Push /puʃ/ đẩy >Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >Raise /reiz/ tăng >Right /rait/ đúng >Sad /sæd/ bi đát rầu >Safe /seif/ bình yên >Same /seim/ giống như nhau >Sit /sit/ ngồi >Sweet /swi:t/ ngọt >Soft: mềm/sɑːft/ >Single: đơn côi /ˈsɪŋ.ɡəl/ >Through /θru:/ ném >True /truː/ đúng >Tight /taɪt/ - loose /luːs/: chặt - lỏngVertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >Wide /waid/ rộng lớn >Win /win/ chiến thắng >Young /jʌɳ/ trẻ>Laugh / læf / cười >Clean / kliːn / sạch >Good / ɡʊd / tốt >Happy / ˈhæpi / vui vẻ >Slow / sloʊ / chậm >Open / ˈoʊpən / mở >Inside / ˌɪnˈsaɪd / vào >Under / ˈʌndər / sinh hoạt dưới >Day / deɪ / ngày >Wide / waɪd / rộng >Front / frʌnt / trước >Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / siêng chỉ >Pull / pʊl / kéo >Alive / əˈlaɪv / sống >Buy / baɪ / download >Build / bɪld / xây >Bright / braɪt / sáng >Left / left / trái >Deep / diːp / sâu >Full / fʊl / đầy >Fat / fæt / béo, mập >Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >Strong / strɔːŋ / mạnh >Old / oʊld / cũ >Brave / breɪv / dũng cảm >Big / bɪɡ / to lớn >Rich / rɪtʃ / giàu >Straight / streɪt / thẳng >Thick / θɪk / dày >Long / lɔːŋ / dài >Hot / hɑːt / nóng >Tall / tɔːl / cao >Love / lʌv / yêu >