Nhân cùng với 10, 100, 1000, …. Chia cho 10, 100, 1000, ...Tính chất phối kết hợp của phép nhân ... Nhân một số trong những với một tổng:


1. Nhân với 10, 100, 1000, …. Chia cho 10, 100, 1000, …

- khi nhân một số trong những tự nhiên cùng với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc viết thêm một, hai, bố … chữ số 0 vào bên yêu cầu số đó.

Bạn đang xem: Lý thuyết các phép tính với số tự nhiên

Ví dụ: 48 x 1000 = 48000

- Khi phân tách số tròn chục, tròn trăm, tròn ngàn … mang đến 10, 100, 1000… ta chỉ việc bỏ ngắn hơn một, hai, ba, … chữ số 0 sinh sống bên cần số đó.

Ví dụ: 300100 : 100 = 3001

2. đặc thù giao hoán của phép cộng

a + b = b + a

Khi thay đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không cầm cố đổi.

Ví dụ: 67 + 293 = 293 + 67

3. Tính chất phối kết hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Khi cùng một tổng nhì số với số lắp thêm ba, ta hoàn toàn có thể cộng số thứ nhất với tổng của số máy hai với số thứ ba.

Ví dụ: (121 + 2005) + 879 = (121 + 879) + 2005 = 1000 + 2005 = 3005

4. đặc điểm giao hoán của phép nhân

a x b = b x a

Khi thay đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích không vậy đổi.

Ví dụ: 26 x 325 = 325 x 26

5. Tính chất kết hợp của phép nhân

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

Khi nhân một tích nhì số với số thiết bị ba, ta rất có thể nhân số thứ nhất với tích của số sản phẩm công nghệ hai và số sản phẩm ba.

Xem thêm: Xem Tin Nóng Thời Sự Bắc Ninh Mới Nhất Hôm Nay, Tin Tức Mới Nhất Về Bắc Ninh

Ví dụ: (26 x 5) x 2 = 26 x (5 x 2) = 26 x 10 = 260

6. Nhân một vài với một tổng:

a x (b + c) = a x b + a x c

Khi nhân một vài với một tổng ta rất có thể nhân số kia với từng số hạng của tổng, rồi cộng các công dụng với nhau.

Ví dụ: 136 x 7 + 136 x 3 = 136 x (7 + 3) = 136 x 10 = 1360

7. Nhân một số trong những với một hiệu

a x (b - c) = a x b - a x c

Khi nhân một vài với một hiệu, ta rất có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ 2 tác dụng cho nhau.

Ví dụ: 24 x (100 – 1) = 24 x 100 - 24 x 1 = 2400 – 24 = 2376

8. Chia một tổng cho một vài

(a + b) : c = a : c + b : c

Khi phân chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng các chia hết đến số phân chia thì ta rất có thể chia từng số hạng đến số chia, rồi cộng các kết quả tìm được cùng với nhau.


Ví dụ: (63 + 180) : 9 = 63 : 9 + 180 : 9 = 7 + trăng tròn = 27

9. Chia một trong những cho một tích

a : (b x c) = a : b : c

Khi chia một trong những cho một tích nhị thừa số, ta hoàn toàn có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy tác dụng tìm được phân chia tiếp đến thừa số kia.

Ví dụ: 80 : 16 = 80 : (4 x 4) = 80 : 4 : 4 = đôi mươi : 4 = 5

10. Phân tách một tích cho 1 số

a : (b x c) = a : b : c

Khi phân chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một quá số chia cho số kia (nếu phân chia hết), rồi nhân tác dụng với thừa số kia.