CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Bạn đang xem: Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt quánh đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phân phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô sơn rô, người thương đề dạ, tình nhân đề dạ, nhân tình đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma mãng cầu ta-bà ha, vớ đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Cha đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Xem thêm: Máy Làm Tóc Đa Năng 3 Trong 1 Hàng Xịn, Ship Cod Tận Nhà, Máy Tạo Kiểu Tóc 3 Trong 1 Uốn

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía dưới để nghe Thầy trì tụng với tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. ý trung nhân Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha người yêu đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phân phát xà domain authority đế29.Ma ha vạc xà da đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá xác định giá ra34.Mạ mạ phạt ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị vớ rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ ý trung nhân Đề dạ47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị nhan sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha vớ đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết vớ đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất năng lượng điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.